ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΠΘ - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σκοποί και Στόχοι ΚΕΔΙΒΙΜ – ΔΠΘ

Σκοπός του ΚΕΔΙΒΙΜ είναι:  

α)  Η συμβολή του Δ.Π.Θ. στον γενικότερο εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, στην ενίσχυση της Διά Βίου Μάθησης, τη διευκόλυνση της πρόσβασης και τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση.
β)  Η ενίσχυση και η ποιοτική αναβάθμιση των συστημάτων και των υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
γ)  Η επιτάχυνση της μετάβασης στην κοινωνία και σε νέες γνώσεις με την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας και την αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας μας.
δ)  Η βελτίωση της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αναπτυξιακή ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού της χώρας.
ε)  Η ενίσχυση των δεσμών του Δ.Π.Θ. με την κοινωνία.
στ)  Το άνοιγμα του Δ.Π.Θ. στον διεθνή χώρο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με την οργάνωση προγραμμάτων που απευθύνονται σε αλλοδαπούς.

Στόχοι του ΚΕΔΙΒΙΜ είναι:  

α)  Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης.
β)  Αναβάθμιση της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με τον παραγωγικό ιστό της χώρας.
γ)  Ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων.
δ)  Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της καινοτομίας.
ε)  Επαγγελματική ανάπτυξη, αναβάθμιση ή/και επικαιροποίηση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Δ.Π.Θ. αλλά και άλλων φορέων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

Δράσεις Κεδιβιμ ΔΠΘ

Οι σκοποί και στρατηγικοί στόχοι του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Δ.Π.Θ. υλοποιούνται μέσω δράσεων που επιτυγχάνουν τη διασύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την πρακτική εφαρμογή και εξειδίκευση, όπως:

α)  Επιμόρφωση αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης σε τομείς επιστημονικής αιχμής, διεπιστημονικού ενδιαφέροντος, εξειδίκευσης, πρακτικής άσκησης και τεχνολογικής καινοτομίας.
β)  Επιμόρφωση επαγγελματιών, έτσι ώστε να επικαιροποιούνται και να πιστοποιούνται οι γνώσεις και οι δεξιότητες των καταρτιζόμενων σύμφωνα με τις υπαρκτές ανάγκες της κοινωνίας.
γ)  Θερινά σχολεία και σεμινάρια σε θεματικές και αντικείμενα που προάγουν την επιστήμη, την έρευνα, την τεχνολογία, την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση, τη διάχυση του ελληνικού πολιτισμού και των ελληνικών γραμμάτων, τη συνεργασία μεταξύ πολιτισμών, την προώθηση της εγχώριας οικονομίας και την ενίσχυση των δεσμών του ΔΠΘ με την τοπική και ευρύτερη κοινωνία.
δ)  Διαλέξεις και σεμινάρια σε τομείς γενικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να δοθούν κίνητρα στους ενήλικους πολίτες για συμμετοχή στη Δια Βίου Μάθηση.
ε)  Επιμορφωτικές δράσεις απευθυνόμενες σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, άτομα με αναπηρία, πρόσφυγες, μετανάστες, μειονοτικούς πληθυσμούς, κ.ά.
στ)  Επιμορφωτικές δράσεις και δράσεις συμβουλευτικής με στόχο την καταπολέμηση των διαφόρων τύπων του σύγχρονου αναλφαβητισμού, π.χ. ψηφιακός, περιβαλλοντικός, οικονομικός αναλφαβητισμός, κ.ά.
ζ)  Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και διεξαγωγή έρευνας σε σχέση με την εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων.
η)  Σύναψη Προγραμματικών Συμφωνιών με Περιφέρειες και Δήμους, εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, κοινωφελή ιδρύματα, καθώς και άλλους δημόσιους και μη κρατικούς φορείς (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ).
θ)  Προγράμματα εσωτερικής επιμόρφωσης, κατάρτισης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εργαζομένων και μελών ΔΕΠ του Δ.Π.Θ., τα οποία παρέχονται ατελώς στο προσωπικό του Δ.Π.Θ.
ι)  Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα (ερευνητικά, εκπαιδευτικά, κ.λπ.) με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης από κοινοτικούς και άλλους πόρους.

Τι είναι οι μονάδες ECVET στο Κεδιβιμ Πανεπιστημίου Αιγαίου;

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (European Credit System for Vocational Education and Training), το οποίο ακολουθεί τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009, για τη θέσπιση του Eυρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET). Το εν λόγω Ευρωπαϊκό Σύστημα αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου, με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.


Η εφαρμογή του ECVET στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης περιλαμβάνει: α) την περιγραφή των τίτλων σπουδών σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων με την απόδοση βαθμών ECVET, β) τη διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων. Σε όλα τα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. απονέμονται βαθμοί ECVET και όσοι περατώνουν επιτυχώς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το  Πρόγραμμα, μαζί με το εκάστοτε Πιστοποιητικό, θα λαμβάνουν και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass, το οποίο συμβάλει στην αξία του χορηγούμενου Πιστοποιητικού και μπορεί να αξιοποιηθεί για εύρεση εργασίας ή/και τη συνέχιση των σπουδών τους. Σε αυτό περιγράφονται αναλυτικά ο τίτλος του Προγράμματος στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα, καθώς επίσης, το σύνολο των Βαθμών ECVET, οι Θεματικές Ενότητες, η Διάρκεια του Προγράμματος, οι Προϋποθέσεις Εισαγωγής και η Διαδικασία Αξιολόγησης.

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram