ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ - Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποτελεί μονάδα του Ιδρύματος που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει διά βίου μάθησης. 

Η λειτουργία του εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική και εκπαιδευτική πολιτική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  

 Το ΚΕΔΙΒΙΜ λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4485/17 (Α΄ 114), όπως αυτός ισχύει, και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του (ΦΕΚ 374/2-2-2021, τ. Β).  

 Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είχε δραστηριοποιηθεί στον τομέα της διά βίου μάθησης από τις αρχές του 2012, με την ίδρυση και λειτουργία της Δομής Διά Βίου Μάθησης, η οποία λειτούργησε μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2017.  

 Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ ιδρύθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμόν 229717/Ζ1 Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ 229717/Ζ1, ΦΕΚ4Β’/5-1-2018), κατόπιν σχετικής πρότασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ. 

Σκοπός του Κεδιβιμ ΑΠΘ

Μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ υλοποιείται και πιστοποιείται κάθε δράση μη-τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης, η οποία περιλαμβάνει την επιμόρφωση, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εν γένει διά βίου μάθηση, με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη διά βίου μάθηση. 

Σκοπός του ΚΕΔΙΒΙΜ είναι:  

α) Η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και των υποδομών του ΑΠΘ σε προγράμματα που απευθύνονται τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή κοινωνία, με στόχο την πιστοποιημένη κατάρτιση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού. 

β) Η εξασφάλιση της δυνατότητας να έχουν υψηλού επιπέδου επιμόρφωση, κατάρτιση και εξειδίκευση όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. 

γ) Η συμβολή του ΑΠΘ στο γενικότερο εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση. 

δ) Η υλοποίηση προγραμμάτων που ως στόχο έχουν α) την εμβάθυνση των γνώσεων και την εξειδίκευση αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, β) τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων, γ) την αρχική και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση εργαζομένων στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Τα προγράμματα επιμόρφωσης υλοποιούνται με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως ή με μικτή μέθοδο διδασκαλίας και στοχεύουν στην ανάπτυξη, την επικαιροποίηση και την προσαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των επιμορφωμένων. 

ε) Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο των προγραμμάτων που διοργανώνονται. 

στ) Η διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και γενικά εκδηλώσεων με στόχο την προαγωγή της διά βίου μάθησης στην ελληνική και διεθνή κοινότητα. 

ζ) Η σύναψη προγραμματικών συμφωνιών με Περιφέρειες, Δήμους, εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις, δημόσιους και ιδιωτικούς, για θέματα που αφορούν (i). την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού τους, (ii). την εκπόνηση μελετών, (iii). την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και για κάθε θέμα που αφορά και προάγει τη διά βίου μάθηση και εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Κέντρου. 

η) Η διοργάνωση Θερινών Σχολείων, η εκπαιδευτική αποστολή των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΚΕΔΙΒΙΜ. 

Τι είναι οι μονάδες ECVET στο Κεδιβιμ ΑΠΘ;

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (European Credit System for Vocational Education and Training), το οποίο ακολουθεί τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009, για τη θέσπιση του Eυρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET). Το εν λόγω Ευρωπαϊκό Σύστημα αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου, με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.


Η εφαρμογή του ECVET στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστήμιου Πειραιώς περιλαμβάνει: α) την περιγραφή των τίτλων σπουδών σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων με την απόδοση βαθμών ECVET, β) τη διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων. Σε όλα τα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. απονέμονται βαθμοί ECVET και όσοι περατώνουν επιτυχώς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το  Πρόγραμμα, μαζί με το εκάστοτε Πιστοποιητικό, θα λαμβάνουν και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass, το οποίο συμβάλει στην αξία του χορηγούμενου Πιστοποιητικού και μπορεί να αξιοποιηθεί για εύρεση εργασίας ή/και τη συνέχιση των σπουδών τους. Σε αυτό περιγράφονται αναλυτικά ο τίτλος του Προγράμματος στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα, καθώς επίσης, το σύνολο των Βαθμών ECVET, οι Θεματικές Ενότητες, η Διάρκεια του Προγράμματος, οι Προϋποθέσεις Εισαγωγής και η Διαδικασία Αξιολόγησης.

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram